Zkratky právních forem společností v češtině

Při překladech smluv se velmi často setkáváme s různorodým psaním zkratek právních forem společností. Psát nebo nepsát mezery mezi slovy, dělit čárkou od firmy? Tady si někteří písaři nejsou jistí, takže jak by to mělo být?

1. Psaní zkratek všeobecně
„Nejobvyklejší způsob… zkracování je ten, že se vypíše první písmeno slova nebo slov daného spojení anebo charakteristická počáteční skupina písmen… Za slovem takto zkráceným se píše tečka… Např… a. s. = akciová společnost, s. s r. o. = společnost s ručením omezeným“ (PČP § 52)


2. Mezery mezi slovy
Mezery vyznačují hranici slov. Protože zkratka zastupuje slovo, má zůstat mezera zachována: akciová společnost Ostravsko-karvinské doly (Ostravsko-karvinské doly, a. s.) (heslo ‚akciový‘ v PČP)
„V poslední době pozorujeme jev ‚vynechávání mezer’… ‚Klasicky‘ ‚správně‘ se mají… výrazy psát s mezerami… Pisatelé zřejmě zkratku vynecháním mezery jaksi ještě více zkracují. Můžeme to snad připsat i na vrub angličtině.“ (Češtinářský rádce, str. 68)

3. Oddělení přístavku čárkami
Označení právní formy vystupuje gramaticky jako přístavek. „Čárkou se oddělují větné členy i jiné výrazy jen volně připojené nebo do věty vložené…jestliže je první složkou spojení vlastní jméno, chápe se toto spojení jako volné a druhý člen se vždy odděluje čárkami.“ (§ 125, 126)

Zkratky právních forem společností podle Obchodního zákoníku:

– komanditní společnost: Název, k. s. nebo Název, kom. spol. (OZ § 95)
– společnost s ručením omezeným: Název, s. r. o. nebo Název, spol. s r. o. (OZ § 107)
– akciová společnost: Název, a. s. nebo Název, akc. spol. (OZ § 154 odst. 2)