Strojový překlad zažívá renesanci I.

Dávný sen o technice, která by umožnila překlad z jednoho jazyka do druhého zcela bez zásahu člověka, naráží neustále na nesčetná úskalí. Počítače jsou zkrátka rychlejší, ale horší překladatelé než lidé.

Pomocí nové metody se nyní vědci pokoušejí svému cíli lépe přiblížit: Zatímco dosud se vycházelo z přístupu, kdy se počítač musel kvůli překladu naučit gramatická pravidla výchozího i cílového jazyka, aby mohl převést text do druhého jazyka, vychází dnes uplatňovaný přístup z již hotových překladů, zhotovených lidským překladatelem, které počítač srovnává s původními dokumenty. Program si oba texty ukládá do své databáze, obsahově a statisticky je vyhodnocuje a „učí“ se podle nich. Princip se dá shrnout takto: Čím častěji člověk určitou větnou konstrukci přeložil určitým způsobem, tím pravděpodobnější je, že ji počítač použije při generovaném překladu.