Vychází překlad Bible v moderní češtině

Po 15 letech byl dokončen projekt překladu všech biblických knih z původních jazyků hebrejštiny, aramejštiny a řečtiny do moderní češtiny pod názvem Bible, překlad 21. století, který právě vyšel knižně. V historii českého jazyka se jedná teprve o třetí kompletní překlad z originálních jazyků (po Bibli kralické a Českém evangelickém překladu).

Bible 21
Bible, překlad 21. století (Bible 21)

Překlad Bible vyžaduje obrovské úsilí. Jedná se o staré texty nejrůznějších literárních žánrů, které byly napsány v rozpětí 15 staletí. Z významu slov v biblických jazycích je nutné vybrat ten nejpříhodnější (Starý zákon má slovní zásobu jen nějakých 7 700 slov, která však mají ve většině případů velké množství významů; i některá slova v Novém Zákoně je možné přeložit až dvěma desítkami způsobů.). Zároveň je třeba zohlednit i případné nežádoucí asociace v současném jazyce, a zformulovat překlad tak, aby byl srozumitelný čtenáři.

Srovnání textu Bible kralické, Ekumenického překladu a Bible 21. století:

BK (1594): Přišelť jsem do zahrady své, sestro má choti, sbírám mirru svou i voné věci své, jím plást svůj i med svůj, piji víno své a mléko své. Jezte, přátelé, píte a hodně se napíte, moji milí.
EP (1979): Do zahrady své jsem přišel, sestro má, nevěsto, sbíral jsem svou myrhu a svůj balzám, z plástve jsem jedl svůj med, pil víno své a mléko. Jezte přátelé, a pijte, opájejte se laskáním.
B21 (2009): Do zahrady své vcházím, má drahá nevěsto, sbírám svou myrhu i své koření, svou plástev medu jím, své víno i mléko popíjím. Jen jezte, přátelé, a pijte, milováním se opijte!
(Pís 5:1)

‚Překlad 21. století‘ vycházel v minulých letech postupně v 5 svazcích pod původním názvem ‚Nová Bible kralická‘. Na začátku projektu totiž bylo zamýšleno vytvořit překlad úzce orientovaný na nejvýznamnější český překlad ‚Bibli kralickou‘ (1579–1594), která je jazykově mimořádně vydařená, a která měla v minulosti velký vliv na zachování českého jazyka a utváření jeho jednotné spisovné podoby. Pro zastaralost jazykového vyjadřování je však pro dnešního čtenáře místy nesrozumitelná. Přesto se používala se v bohoslužbách prakticky až do konce 70. let 20. století, kdy byla z velké části nahrazena ‚Českým ekumenickým překladem‘ (1961–1979), který vznikl v ojedinělé spolupráci 41 překladatelů z 6 církví. Od jeho vydání před 30 lety se český jazyk vlivem dobových událostí a nových technologií opět dále vyvinul.

To byl také jeden z důvodů, proč se ustoupilo od původního cíle projektu Bible 21, kterým bylo vytvoření nové Bible kralické. Těžiště se přesunulo na překlad, který bude jazykově všebecně srozumitelný, aby oslovil co nejvíce lidí, zároveň ale nebude volnou parafrází, nýbrž se bude držet originální předlohy. V závěru projektu se v těchto intencích rozhodlo o jeho přejmenování na ‚Překlad 21. století‘.

Překlad je dílem Alexandra Fleka a kolektivu biblistů a bohemistů, mezi kterými jmenujme Jiřího Hedánka, Pavla Hoffmana, Zdeňka Sýkoru. Překlad zohledňuje velkou stylovou a jazykovou rozmanitost předlohy. Biblické texty jsou zpracovány velmi čtivě v současné češtině, dokáží vtáhnout čtenáře do děje. Poetické části jsou rytmické, takže jsou vhodné k hlasitému předčítání.

Grafické zpracování umožňuje plynulé čtení a snadnou orientaci v textu. Jedinými přílohami Bible 21 jsou mapy a přehled měr a vah. Poznámkový aparát je omezen na minimum, tzv. křížové odkazy na jiná místa v bibli chybí. Také informace o jednotlivých biblických knihách si musí čtenář nastudovat z jiných zdrojů. Je vidět, že je kladen velký důraz na to, aby nebyla pozornost čtenáře odpoutávána od vlastního čtení.

Bibli 21 je možno zakoupit knižně nebo si ji bezplatně stáhnout z webových stránek projektu. Nový zákon byl vydán také jako audiokniha – nejúspěšnější na českém trhu v roce 2007 –, a i v této podobě je možné si jej stáhnout z webu.