Daniel správně přeložil poselství mene tekel

Mene tekel, varování věštící pohromu, má svůj původ ve starozákonní knize Daniel. Na hostině se králi Belšasarovi, který zneuctil zlaté nádoby ukořistěné z jeruzalémského chrámu, zjevila píšící ruka, která k jeho zděšení napsala na zeď paláce nápis:

מנא מנא תקל ופרסין

Královi mudrci nápisu nerozuměli, až prorok Daniel dokázal jako jediný text přeložit.


Belšasarovi se zjeví mene tekelNápis byl jazykovou hříčkou, protože přečten jako „Mené mené tekel ú-parsín“ se skládal z označení tehdejších platebních jednotek: 2 miny, šekel, půlmina.

Protože se v aramejštině zapisují jen souhlásky, a při čtení je tedy známý jen kořen slova, je možné interpretovat smysl i jinak.

Daniel přeložil králi text takto:

mené (počítat > sečteno) – Bůh sečetl tvé kralování a ukončil je.
tekel (vážit > zváženo) – Byl jsi zvážen na vahách a shledán lehký.
peres (dělit > rozděleno; Persie) – Tvé království bylo rozlomeno a dáno Médům a Peršanům.

Danielův překlad se ukázal správný. Král byl ještě téže noci zabit a jeho království bylo rozděleno.