Septuaginta vyšla v němčině

Významný starořecký překlad knih Starého zákona z doby po 3. stol. př. n. l. Septuaginta (LXX) vychází nyní poprvé v německém překladu. 80 překladatelů na tomto ekumenickém projektu pracovalo 10 let.

Ukázka knihy Ester v Sinajském kodexu ze 4. století

Čím je tak významná Septuaginta? LXX je nejstarším souvislým biblickým překladem vůbec. Když se křesťanství začalo šířit do oblastí s řečtinou jako dorozumívacím jazykem, stala se Biblí rané církve. Autoři novozákonních spisů znají Starý zákon právě z tohoto překladu, o čemž svědčí velké množství citátů v Novém zákoně.

Mimoto je LXX dodnes nejdůležitější verzí Svatého písma ve východních církvích. Ještě dnes se používá v Řecku a na Kypru k bohoslužebným účelům, jinde zastávají tuto roli její překlady do národních jazyků.

*)
Překlad, původně určený pro Židy mimo Palestinu, vznikal v Egyptě v době, kdy ještě nebyla sbírka starozákonních knih uzavřena. LXX proto jednak obsahuje i překlady náboženských knih, které později nebyly zahrnuty do kánonu, a jednak je nepřímým svědkem nedochovaného hebrejského textu ještě před jeho závěrečnou masoretskou redakcí, ze které vychází většina dnešních překladů Starého zákona.

Jak vznikl název tohoto překladu? Podle legendy přeložilo 5 knih Mojžíšových v Septuagintě 72 židovských učenců – zástupců každého izraelského pokolení – za 72 dní. Toto číslo se zaokrouhlilo na 70 a z něj vznikl latinský název.

Překladatelé měli při tomto počinu nezávisle na sobě dojít k identickému textu. Jazykový styl jednotlivých knih se však od sebe natolik liší, že překlad není možné považovat za dílo jedince nebo skupiny překladatelů. Ve skutečnosti zřejmě přeložil každou starozákonní knihu jiný překladatel.

Německá Septuaginta má rozsah 1 500 stran, k vydání se nyní připravuje její vědecký komentář.

*) Za affiliate/reklamní odkazy dostává provozovatel stránek příp. provizi od obchodníka. Více informací.