Strategie jazykové politiky EU do roku 2013

Na prezentaci „Mnohojazyčnost: Trumf Evropy, ale také společný závazek“ přestavil včera resortní evropský komisař Leonard Orban novou strategii pro mnohojazyčnost do roku 2013.

Zahrnuje následující cíle:

EU– Zlepšení zaměstnanosti a konkurenceschopnosti díky znalosti cizích jazyků
– Podpora interkulturního dialogu
– Každý občan EU má být vedle své mateřštiny schopný hovořit dvěma dalšími jazyky
– Překračování jazykových bariér pomocí médií a nových technologií


Evropská jazyková politika si musí vystačit se stávajícími prostředky z rozpočtu, tzn., že do roku 2013 se na mnohojazyčnost nebudou vynakládat žádné dodatečné prostředky.

Velký zájem vzbudil apel na občany EU, aby se vedle jazyka, který se učí z profesních důvodů, naučili ještě jeden „osobní adoptivní jazyk“.

Citát ze strategie:

„Množství různých jazyků, kterými se hovoří v EU, zvětšuje komunikační bariéry mezi lidmi z různých kultur a zostřuje sociální dělící čáry tím, že vícejazyčným lidem otevírá přístup k lepším životním a pracovním podmínkám, jednojazyčné ale staví mimo hru.“