Jaký je rozdíl mezi Nizozemím, Nizozemskem a Holandskem?

Je možné používat výrazy Nizozemí, Nizozemsko a Holandsko jako synonyma? Nebo je jejich význam odlišný?

Nizozemí je historické označení pro region mezi Severním mořem (ústí řek Másy, Rýna a Šeldy) a Ardenami. Rozprostírá se na území dnešního Nizozemska a Belgie, Lucemburska a severovýchodního cípu Francie. V minulosti existovaly na jeho území státy oficiálně či neoficiálně označované jeho názvem: Burgundské Nizozemí 1384–1477, Španělské Nizozemí (Habsburské Nizozemí, Jižní Nizozemí od r. 1581) 1549–1713, Spojené provincie nizozemské (Sedm spojených provincií) 1581–1795, Rakouské Nizozemí (Habsburské Nizozemí, Jižní Nizozemí) 1713–1795, Spojené nizozemské státy (Spojené belgické státy) 1790, Spojené království nizozemské 1815–1830.

Mapa Nizozemí 1514–1795
Historická mapa Nizozemí 1514–1795: na severu dnešní Nizozemské království (s provincií Holandsko na severozápadě), na jihu dnešní Belgické království s provincií Artois v dnešní Francii a Lucemburským vévodstvím. Rozlohou malé části připadly také Německu.

Označení Nizozemí se dnes ještě ojediněle používá jako souhrnný pojem pro Nizozemsko a Belgii, příp. i s Lucemburskem. Po 2. světové válce se pro tyto tři státy zažil název Benelux.

Nizozemsko je označení pro Nizozemské království v podobě, jak jej prakticky známe od roku 1830 (od osamostatnění Belgie), resp. 1890 (do té doby personální unie s Lucemburskem) dodnes.

Srovnání názvu Nizozemí × Nizozemsko v jiných jazycích

nizozemština: Lage Landen, Nederlanden × Nederland
francouzština: Pays-Bas × Pays-Bas
němčina: Niedere Lande, Niederlande × Niederlande
angličtina: Low countries × Netherlands

(mimo českých názvů a nizozemského Nederland mají uvedené názvy pouze tvar množného čísla)

Čeština tak umožňuje rozlišit významovou nuanci, o jaké zeměpisné území se jedná. Návštěvník knihovny např. ví, co může očekávat od publikace s názvem „Dějiny Nizozemí“, a naproti tomu „Dějiny Nizozemska“.

Holandsko, také Holland, je historické území na západě Nizozemského království, které se rozkládá na území dnešních nizozemských provincií Severní a Jižní Holandsko. Roku 1581 se staré Holandské hrabství stalo součástí Spojených provincií nizozemských, ve kterých měla právě provincie Holandsko dominantní postavení. Během napoleonské okupace Nizozemí bylo založeno Holandské království (1806–1810), které se krylo s územím dnešního Nizozemska. Po roce 1813 byla obnovena provincie Holandsko, která je od roku 1840 rozdělena na Severní Holandsko (Noord-Holland) a Jižní Holandsko (Zuid-Holland).

V různých jazycích včetně češtiny se dnes Holandsko používá jako pars pro toto synonym pro celé Nizozemsko. Zjednodušeně by se dalo říci, že Holandsko je částí Nizozemska, které tvoří součást historického Nizozemí.