Letnice: ohnivé jazyky nechaly promlouvat cizími jazyky

V křesťanských zemích se včera a dnes slaví svatodušní svátky na paměť událostí, které se podle Bible odehrály padesát dní (proto řecký název pentékosté) po Velikonocích, tedy ukřižování Ježíše Krista:

Jean Restout: Letnice


„Když nastal den letnic, byli všichni shromážděni na jednom místě. Náhle se strhl hukot z nebe, jako když se žene prudký vichr, a naplnil celý dům, kde byli. A ukázaly se jim jakoby ohnivé jazyky, rozdělily se a na každém z nich spočinul jeden; všichni byli naplněni Duchem svatým a začali ve vytržení mluvit jinými jazyky, jak jim Duch dával promlouvat.

V Jeruzalémě byli zbožní židé ze všech národů na světě, a když se ozval ten zvuk, sešlo se jich mnoho a užasli, protože každý z nich je slyšel mluvit svou vlastní řečí. Byli ohromeni a divili se: ‚Což nejsou všichni, kteří tu mluví, z Galileje? Jak to, že je slyšíme každý ve své rodné řeči: Parthové, Médové a Elamité, obyvatelé Mezopotámie, Judeje a Kappadokie, Pontu a Asie, Frygie a Pamfylie, Egypta a krajů Libye u Kyrény a přistěhovalí Římané, židé i obrácení pohané, Kréťané i Arabové; všichni je slyšíme mluvit v našich jazycích o velikých skutcích Božích!‘ Žasli a v rozpacích říkali jeden druhému: ‚Co to má znamenat?‘ Ale jiní říkali s posměškem: ‚Jsou opilí!'“