Terminologie nového občanského zákoníku

Nový občanský zákoník, který má nabýt účinnosti od roku 2014, představuje komplexní rekodifikaci občanského práva, při které se do zákona částečně vrací archaické výrazy z právní tradice Rakouska-Uherska, zejména Všeobecného zákoníku občanského (ABGB), jehož části platily na území Českých zemí až do r. 1950.

Příklady některých termínů nového občanského zákoníku a jejich význam

Iustitiapacht – úplatné přenechání věci s právem požívání jejích plodů a výnosů
podělení – rovné rozdělení uvolněného podílu mezi dědice
pozůstalost – jmění zůstavitele k okamžiku zůstavitelovy smrti
právní jednání – právní úkon
právní osobnost – způsobilost k právům a povinnostem
přestavek – stavba zřízená na vlastním pozemku zasahuje malou částí na malou část cizího pozemku
rozhrada – cokoliv, co rozděluje dva pozemky
služebnost – věcné břemeno
spolek – občanské sdružení
výprosa – přenechání věci k bezplatnému užití bez ujednání doby a účelu užití