Rumunština – nový oficiální jazyk EU

Rumunština je východorománský jazyk, kterým hovoří 30 mil. osob v Rumunsku (21 mil.), Moldavsku (3,9 mil.) a menšiny na Ukrajině, v Srbsku, Maďarsku, Bulharsku i jinde na světě. Od 1. ledna 2007 se stává již 5. románským jazykem Evropské unie.

RumunštinaZákladem dnešní rumunštiny jsou nářečí rumunského Valašska a hlavního města Bukurešti. Čtyři velké nářeční skupiny rumunštiny se od sebe dost liší, ve vlastním Rumunsku se hovoří dákorumunsky.

Z jazykově-historického hlediska se jedná o pokračování latiny v římské provincii Dácii.
Přibližně 60 % slovní zásoby je latinského původu. Dalších 20 % má slovanské kořeny, od 6. století byl rumunský jazyk pod silným slovanským vlivem. Nejstarší jazykové památky pochází až z 16. století, spisovný jazyk se vyvíjí v 18.–19. století. Do roku 1860 se psala rumunština azbukou.


Jazykově velmi příbuzná moldavština byla pod větším vlivem ruštiny, a začala používat latinku až od roku 1989.

Několik pojmů v rumunštině:

Bukurešť – Bucureşti
Evropská unie – Uniunea Europeană
parlament – parlament
poslanec – deputat
předseda vlády – prim-ministru
Rumunsko – România
rumunský jazyk – limba română