Překladatel Vulgáty zemřel před téměř 16 staletími

V katolickém světě uctívaný světec Jeroným je považován za patrona překladatelů. Vulgáta, jeho překlad Bible do latiny, byl prohlášený římsko-katolickou církví za závazný a je dodnes v revidované podobě základem všech katolických překladů do národních jazyků.

Dürerova mědirytina Jeroným ve světnici, 1514
Jeroným ve světnici

Církevní otec Jeroným se narodil v r. 347 ve Stridonu (Strido Dalmatiae, pravděpodobně dnešní Slovinsko), studoval v Římě a při pobytech v Asii se naučil řecky a hebrejsky. Čtyři roky pracoval jako papežský tajemník.
V tomto období, v roce 383, byl Jeroným papežem Damasem I. pověřen revizí starších latinských biblických překladů (Vetus latina). Po revizi Nového Zákona nakonec převážnou část Starého zákona od roku 390 překládal od základu. Předlohou mu nebyl, jak bylo tradicí, rozšířený řecký překlad Septuaginta, ale rukopisy v hebrejštině.
Mimo Vulgáty byl autorem řady teologických a historických spisů. Jeroným ze Stridonu zemřel v Betlémě 30. září 420, tedy před 1585 lety.

Vulgáta se v západním křesťanství rozšířila až v 8. až 9. století. Od té doby byla prakticky jediným v římsko-katolické církvi používaným překladem, dokud se reformace v 16. století nezasadila o překlady Bible do národních jazyků. V rámci protireformace byla Vulgáta v r. 1546 prohlášena Tridentským koncilem za autentický překlad, v r. 1592 pak nechal papež Clemens VIII. vydat oficiální vydání (Sixto-Clementina). Z pověření 2. vatikánského koncilu byla v roce 1979 vydána Nová Vulgáta, která revidovala Jeronýmův text s přihlédnutím k aktuálním znalostem původních textů.