Polovině existujících jazyků hrozí vymření

Podle informací z aktuálního Světového atlasu ohrožených jazyků, který vydal australský lingvista Christopher Moseley z pověření organizace UNESCO, se na celém světě hovoří asi 6 000 jazyky.

Interaktivní atlas ohrožených jazyků
Atlas ohrožených jazyků UNESCO v interaktivní podobě

Z tohoto množství je však polovina v ohrožení. V sousedním Německu jsou příkladem zástupců této skupiny severní fríština a lužická srbština.

Kategorizace ohrožení jazyků podle „Světového atlasu ohrožených jazyků“

unsafe – nejistý
definitely endangered – ohrožený
severely endangered – vážně ohrožený
critically endangered – kriticky ohrožený
extinct – vymřelý

Severní fríština, germánský jazyk s 10 tis. mluvčími, kterou se mimo malé území na pobřeží Severního moře mezi městem Husum a německo-dánskou hranicí hovoří už jen na 5 ostrovech, je i přes pozornost, která je jí věnována i na univerzitní úrovni, zařazena mezi vážně ohrožené jazyky. Severní fríština se odštěpila od západní fríštiny, kterou se hovoří na severovýchodě Nizozemska, a utvářela poslední dvě staletí jako samostatný jazyk.

Poněkud lépe je na tom lužická srbština, která je zařazena do kategorie „jen“ ohrožených jazyků. Lužická srbština, jediný slovanský jazyk ve SRN, má dvojnásobný počet mluvčích oproti severní fríštině, a je pozůstatkem z doby stěhování národů. Díky úsilí Lužických Srbů o zachování tradic je jejich jazyk vyučován na školách a vychází v něm literatura.

Co stojí za vymíráním jazyků? Ve všech dobách se snažili vládci vymýtit jazyky, a tím i kulturu a světové názory porobovaných národů. Kolonizace a války přispěly k tomu, že jen několik málo jazyků dosáhlo dominantního postavení.

Ukazuje to i dnešní podíl jazyků na internetu. Převažuje dvanáct světových jazyků, tisíce dalších naproti tomu nejsou zastoupeny vůbec.

Atlas, který ohrožené jazyky mapuje, navazuje na předchozí vydání z let 1996 a 2001, a po testovací fázi vychází v tomto roce na webových stránkách organizace UNESCO v digitální podobě, díky které si může uživatel dohledat podrobné informace k jednotlivým jazykům ve státech celého světa. Atlas je k dispozici i ke stažení jako soubor PDF.